Oferta

Wyceny nieruchomości sporządzane są w formie operatów szacunkowych, będących opracowaniami w formie pisemnej. Operaty szacunkowe sporządzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dla indywidualnych potrzeb Klientów sporządzamy również opracowania i ekspertyzy nie będące operatem szacunkowym zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.

 • nieruchomości lokalowych (lokali mieszkalnych i użytkowych)
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działek budowlanych, rolnych, leśnych, komercyjnych)
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych (budynków mieszkalnych)
 • ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności gruntowe, przesyłowe, osobiste, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • prawa użytkowania wieczystego
 • nieruchomości komercyjnych (biurowych, przemysłowych, handlowych, magazynowych, restauracje, stacje paliw, hotele, pensjonaty)
 • nakładów i innych
 • ustalenia ceny kupna-sprzedaży lub zamiany nieruchomości
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej
 • informacyjnych
 • podziału majątku
 • zniesienia współwłasności
 • ustalenia podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych,
 • ubezpieczeniowych
 • odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości
 • oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 • oddanie nieruchomości w trwały zarząd
 • aktualizacja opłaty z tytułu trwałego zarządu
 • ustalenie ceny nieruchomości do przetargów
 • księgowych i podatkowych
 • wniesienia aportu
 • negocjacji wysokości odszkodowania
 • ustalenia wysokości opłaty planistycznej i adiacenckiej
 • analiza rynku nieruchomości
 • usługi opiniodawcze w zakresie opłacalności inwestycji w nieruchomości
 • usługi opiniodawcze w sprawcach związanych z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z naliczaniem renty planistycznej, procesami odszkodowawczymi i wywłaszczeniowymi wynikającymi z realizacji inwestycji celu publicznego, budowy dróg, autostrad, itp.
 • analiza skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora

Każda wycena nieruchomości poprzedzona jest przeprowadzeniem następujących czynności, niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego:

 • Oględzin wycenianej nieruchomości,
 • Analizy lokalnego rynku nieruchomości,
 • Oceny stanu nieruchomości, przez który rozumie się jej stan prawny, techniczno – użytkowy, stan zagospodarowania, a także stan otoczenia nieruchomości.
Przewiń do góry