Dokumenty

Dokumenty do wyceny nieruchomości


Lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny.

Poniżej przedstawiam zestawienia dokumentów niezbędnych do sporządzenia wyceny, w zależności od rodzaju nieruchomości jak również informację gdzie niektóre z wymaganych dokumenty można uzyskać.

Nieruchomość lokalowa – Lokal mieszkalny

 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (umowa kupna-sprzedaży, darowizny, postanowienie spadkowe) do wglądu
 • aktualny odpis z księgi wieczystej/ numer księgi wieczystej
 • aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • wypis z kartoteki budynków
 • wypis z kartoteki lokali
 • plan lokalu o ile jest w posiadaniu
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

  dla rynku pierwotnego

 • numer księgi wieczystej z której zostanie wyodrębniony lokal
 • kopia umowy przedwstępnej sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)
 • kompletna umowa deweloperska
 • kosztorys budowlany w przypadku remontu lub po jej wykończeniu
 • standard wykończenia lokalu (jeśli sprzedawany lokal jest w standardzie deweloperskim)
 • jeśli jest to możliwe plan lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – Lokal mieszkalny

 • aktualny odpis z księgi wieczystej lokalu (jeśli jest założona) lub odpis z księgi wieczystej gruntu (jeśli brak KW dla lokalu) /numer księgi wieczystej
 • akt notarialny, stanowiący podstawę nabycia lokalu lub przydział ze Spółdzielni
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz powierzchnię użytkową, położenie na piętrze i układ funkcjonalny lokalu)
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (do wglądu)
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • numer księgi wieczystej (KW) lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej i/ lub mapa zasadnicza
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy lub zaświadczenie o przeznaczeniu działki
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli została wydana)
 • decyzja pozwolenie na budowę (jeśli została wydana),
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
 • w przypadku braku informacji w w/w dokumentach na temat dostępu nieruchomości do drogi publicznej – dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej

Nieruchomość gruntowa zabudowana – budynki istniejące

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (do wglądu)
 • numer księgi wieczystej (KW) lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wypis z kartoteki budynków
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej i/ lub mapa zasadnicza
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy lub zaświadczenie o przeznaczeniu działki
 • decyzja potwierdzająca przyjęcie budynku do użytkowania lub zgłoszenie budynku do użytkowania
 • dokumentacja techniczna /projekt architektoniczno-budowlany, opis techniczny, zestawienie powierzchni lub inwentaryzacja/
 • kosztorys prac remontowo-wykończeniowych w przypadku remontu lub wykończenia
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeśli nieruchomość jest przedmiotem transakcji

Nieruchomość gruntowa – w trakcie procesu budowlanego

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (do wglądu)
 • aktualny odpis z księgi wieczystej/ numer księgi wieczystej
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej i/ lub mapa zasadnicza
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy lub zaświadczenie o przeznaczeniu działki
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli została wydana
 • decyzja pozwolenie na budowę
 • projekt architektoniczno – budowlany
 • dziennik budowy
 • kosztorys budowlany (jeśli dotyczy)
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeśli nieruchomość jest przedmiotem transakcji

Nieruchomość komercyjna (nieruchomości biurowe, handlowo-usługowe, magazynowe, przemysłowe, rekreacyjne i wypoczynkowe i inne)

 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do nieruchomości do wglądu
 • aktualny odpis z księgi wieczystej/numer księgi wieczystej
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • dokumenty techniczne zawierające ogólną charakterystykę zabudowy wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • obowiązujące umowy najmu
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: podatki od nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu, koszty mediów, nakłady na konserwację i naprawy bieżące koszty zarządzania. koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości oraz inne koszty ponoszone okresowo.

Wycena maszyn i urządzeń

 • wykaz środków trwałych lub dokumenty o przysługujących prawach do środków technicznych,
 • dokumentacja maszyn lub urządzeń (dane o producencie, roku produkcji, czasie eksploatacji, wydajności itp.).

Wycena służebności

 • aktualny odpis z księgi wieczystej/numer księgi wieczystej
 • wpis z rejestru gruntów (decyzja podziałowa, wykaz zmian gruntowych)
 • mapa zasadnicza z oznaczeniem terenu pod służebność
 • informacja o przeznaczeniu (plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę)
 • projekt umowy służebności
 • kopia projektu budowlanego budowy urządzeń infrastruktury technicznej będący załącznikiem do pozwolenia na budowę lub decyzja o oddaniu do użytkowania
 • wykaz szkód spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej (po wybudowaniu)
 • pozostałe dokumenty dotyczące stanu i zagospodarowania nieruchomości, przeznaczenia i zakresu służebności.

Gdzie pozyskać wymagane dokumenty do wyceny nieruchomości:

Może się jednak zdarzyć, że bank udzielający kredytu będzie wymagał wersji papierowej z pieczęcią Sądu.

 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz mapa ewidencyjna/zasadnicza – Starostwo Powiatowe, Wydział/Referat Geodezji
 • Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy – Urząd Miasta lub Gminy, Wydział/Referat Planowania przestrzennego.
 • decyzja o przydziale lokalu – Spółdzielnia Mieszkaniowa

W szczególnych przypadkach jestem w stanie sam skompletować niezbędne dokumenty na potrzeby wyceny nieruchomości

Przewiń do góry